Informace o zpracování osobních údajů uživatelů portálu CovidLab

Jednotlivé laboratoře, které provádějí vyšetření laboratorních vzorků na přítomnost viru SARS-CoV-2 jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovávají osobní údaje uživatelů portálu CovidLab (dále jen „uživatel služeb“), a to k předem daným účelům:

elektronická správa laboratorních vzorků testovaných na přítomnost viru SARS-CoV-2 a vydávání výsledků testovaným osobám, vyplňování sebereportovacích formulářů pozitivně testovaných osob a registraci odběrových sad GARG.

I. Zpracování osobních údajů a právní tituly pro jejich zpracování

Správce zpracovává o uživateli služeb osobní údaje, které získává přímo od uživatele služeb.

Správce se při zpracování osobních údajů uživatele služeb řídí zásadou zákonnosti, tzn., že osobní údaje uživatele služeb zpracovává v odpovídajícím rozsahu a za splnění jedné z níže uvedených podmínek:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu:

zpracování osobních údajů je nezbytné ve veřejném zájmu. Veřejným zájmem je řešení epidemiologické situace onemocnění Covid-19. Veřejný zájem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Sdílení osobních údajů, zabezpečení údajů

Osobní údaje uživatele služeb jsou primárně vedeny v elektronické podobě v informačním systému CovIT (dále jen „CovIT“).

Právo nahlížet do CovIT mají odpovědní zaměstnanci správce, administrátoři systému a správce databáze.

Řízení přístupu k osobním datům je založeno na uživatelských účtech a přidělovaných právech uživatelům systému. Systém umožňuje detailní nastavení přístupu ke každému záznamu nebo funkci. Administrátor nastavuje uživatelům pouze práva potřebná pro výkon jejich pozice. Testované osoby mají právo vidět pouze výsledek svého testu.

V případě testování vzorků žáků jsou po udělení souhlasu zákonného zástupce nezletilého s poskytnutím výsledku vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 informace o výsledku vyšetření poskytnuty příslušnému školskému zařízení.

V případě testování vzorků zaměstnanců jsou po udělení souhlasu zaměstnance s poskytnutím výsledku vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 informace o výsledku vyšetření poskytnuty příslušnému zaměstnavateli.

III. Lhůty pro zpracování osobních údajů

Předpokládáme uchování osobních údajů a dat po dobu stanovenou v souladu s požadavky na uchování zdravotnické dokumentace, případně dle specifických požadavků MZ ČR.

IV. Poučení o právech uživatelů služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů v případech, kdy správcem osobních údajů je Univerzita Palackého v Olomouci

V případech, kdy vyšetřování vzorků je realizováno přímo Univerzitou Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) v rámci činnosti Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP, pak je správcem osobních údajů právě UP.

UP jako správce Vás tak dále poučuje o Vašich právech v souladu s čl. 13 či 14 nařízení, popř. podle čl. 15 až 22, 34 a 77 nařízení takto:

Správce Vám sděluje, že pozici pověřence pro ochranu osobních údajů u UP vykonává kancléř UP PhDr. Rostislav Hladký, MBA, přičemž jej můžete kontaktovat na adrese sídla UP (Křížkovského 511/8, Olomouc), popř. e-mailu dpo@upol.cz.

Máte dle čl. 15 nařízení právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) - h) nařízení. Máte za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

Máte dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Máte dle čl. 17 nařízení právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení.

Za podmínek stanovených čl. 18 nařízení máte právo žádat, aby správce omezil zpracování osobních údajů.

Za podmínek stanovených čl. 20 nařízení máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Za podmínek stanovených čl. 21 nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Máte dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.

Za podmínek dle čl. 34 nařízení máte právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Máte v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení.